IVVS Zlínského kraje - Informační, vyrozumívací, varovací systém

9.6.2014

IVVS Zlínského kraje

Cílem projektu byla integrace jednotlivých technologických a komunikačních subsystémů používaných v rámci samostatných obcí s rozšířenou působností (dále také ORP) do nadřazeného systému s jednotným uživatelským rozhraní IVVS Zlínského kraje, které nabízí jejich monitoring, jednotné zobrazení, vzájemnou komunikaci i ovládání.

 

Při realizaci projektu byl vybudován dispečink krizového řízení (dále také KŘ) kraje a byl doplněn o potřebné dovybavení podsystémů jednotlivých ORP tak, aby bylo možné tyto podsystémy připojit (integrovat) k centrálnímu dispečinku KŘ kraje.

 

Díky této integraci je možné efektivněji řídit a koordinovat mimořádné události jak z hlavního dispečinku KŘ kraje, tak z jakéhokoliv podružného pracoviště KŘ ORP.

 

Systém se skládá z těchto hlavních částí:

 

Centrální dispečink IVVS Kraje - prostřednictvím přístupových bodů na lokální úrovni (samotné servery jednotlivých ORP) umožňuje monitoring a řízení systémů VIS.

 

Varovné informační systémy (VIS) - využili jsme, doplnili, popřípadě vybudovali nové lokální VIS (na úrovni ORP) a integrovali na centrální server IVVS Zlínského Kraje při současném zachování jejich autonomie a původní lokální funkčnosti.

 

Server VIS - zajišťuje ovládání celého VIS města včetně příjmu, dekódování a odvysílání signálů pro varování a informování obyvatelstva dle požadavků HZS ČR. Ovládací aplikace běžící na serveru VIS může být využívána jako rozhlasová ústředna pro hlášení běžných informací obyvatelstvu ORP.

V rámci projektu byly instalovány ještě další systémy a technologické celky, které zkvalitňují infrastrukturu pro krizové řízení, čímž je výrazně zvýšena efektivita krizového štábu při řešení mimořádných událostí. K těmto podpůrným technologiím patří:

 

Videokonferenční systémy - zajišťují spojení mezi jednotlivými KŠ ORP a pracovištěm KŠ kraje.

 

Městské kamerové dohlížecí systémy - umožňují přenos obrazového signálu vybraných kamer ze samostatných kamerových systémů jednotlivých ORP na dispečink KŘ kraje.

 

Meteorologická čidla a stanice - zajišťuje meteo informace nezbytné pro rozhodování při řešení mimořádných událostí.

 

Informační tabule - umožňují zobrazování textových a grafických zpráv pro obyvatelstvo.

 

Prvky environmentální a chemické detekce - monitorují chemické a environmentální a další veličiny (např. měření hladin vodních toků a vodních děl).

 

Meteoradar - jedná se kompaktní zařízení (tzv. malý meteoradar) sloužící k získání informací o nebezpečných meteorologických jevech detekovatelných do 160 km od místa instalace. Bude dodán do konce září.

 

Náhradní zdroje energie - umožňují nejen provoz výše uvedených systémů pro podporu při řešení mimořádných událostí, ale subjektům samosprávy také umožňují výkon přenesené působnosti státní správy, který může být v době mimořádných událostí velmi důležitý (evidence obyvatel atd.)

 

 

Mgr. Zdeněk Šebelka

Obchodní ředitel